วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บทสวดมนต์แบบสั้นหากวันใด ไม่ค่อยมีเวลา  จะสวดมนต์แบบสั้น มีบทสวดมนต์ดังนี้ค่ะ


กราบพระ 3 ครั้ง
 
กราบครั้งที่ 1 นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
กราบครั้งที่ 2 นึกถึงพระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
กราบครั้งที่ 3 นึกถึงพระอริยสงฆ์
สมาทานศีล 5

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
1.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
2.อะทินนาทานา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
3.กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
4 .มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
5.สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 
คำบูชาพระรัตนตรัย


อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
มาตา ปิตุ คุณัง อะหัง วันทามิ (กราบ)
คุรูปัชฌายาจาริยะ คุณัง อะหัง วันทามิ (กราบ)
คำขอขมาพระรัตนตรัย


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 ครั้ง


สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ


ถ้าหลายคนว่า..


สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภัเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต อุกาสะ ขะมามะ ภันเต


หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี


ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พระแม่ทั้ง 5 และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดงดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ
คาถาแผ่เมตตาตนเอง


อะหัง สุขิโต โหมิ    ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ         ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ            ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด
คาถาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย


สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ


 
โอนบุญให้กายทิพย์

ขออารธนาบารมีคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระอริยสงฆ์ ขอเบิกบุญที่สำเร็จแก่ข้าพเจ้าแล้วด้วย ทาน ศีล ภาวนา และบุญกริยาวัตถุสิบประการ ในอดีตชาติที่ผ่านมาทั้งหมดจนถึงกาลปัจจุบันนี้ โปรดแปรสภาพบุญทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็น น้ำดื่ม โภชนาหารทิพย์ ยารักษาโรค ปราสาทราชวัง ที่อยู่อาศัยทิพย์ ที่ดิน ที่สวนอุทยาน เสื้อผ้าอาภรณ์พรรณ เครื่องประดับกาย เครื่องยานพาหนะ ราชยานเวหนทิพย์ อีกทั้งเครื่องบันเทิงสำราญใจทั้งปวง เพื่ออุทิศให้แก่ ผี เทวดา และกายทิพย์ทุกกายที่อยู่รอบบริเวณ 1 ตารางกิโลเมตร รอบๆ ที่ข้าพเจ้านั่งแผ่บุญนี้ทั้งหมดทุกกาย
กราบพระ 5 ครั้ง


กราบครั้งที่ 1 นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
กราบครั้งที่ 2 นึกถึงพระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
กราบครั้งที่ 3 นึกถึงพระอริยสงฆ์
กราบครั้งที่ 4 นึกถึงคุณพ่อคุณแม่
กราบครั้งที่ 5 นึกถึงครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

บ้านอิ่มบุญ

บ้านอิ่มบุญ
กลับหน้าหลัก